Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FCQ60KAVEA/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 20.500BTU
- Công suất sưởi: 23.900BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 34.100BTU (FCQ100KAVEA/RZQ100LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 34.100BTU
- Công suất sưởi: 38.200BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 42.600BTU (FCQ125KAVEA/RZQ125LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 42.600BTU
- Công suất sưởi: 47.800BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 42.600BTU (FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 42.600BTU
- Công suất sưởi: 47.800BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 46.400BTU (FCQ140KAVEA/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+ BYCP125K-W18)
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 46.400BTU
- Công suất sưởi: 54.600BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 46.400BTU (FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+ BYCP125K-W18)
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 46.400BTU
- Công suất sưởi: 54.600BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 18.000BTU (FCNQ18MV1/RNQ18MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 21.000BTU (FCNQ21MV1/RNQ21MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410a
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 21.000
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 26.000BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410a
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 26.000
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/ RNQ30MY1) Điều khiển không dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 30.000
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 36.000BTU (FCNQ36MV1/RNQ36MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410a
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 36.000
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 42.600BTU (FCNQ42MV1/RNQ42MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410a
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 42.600
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 34.100BTU (FCQ100KAVEA/RQ100MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Không Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 34.100BTU
- Công suất sưởi: 38.200BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 42.700BTU (FCQ125KAVEA/RQ125MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Không Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 42.700BTU
- Công suất sưởi: 47.800BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 47.800BTU (FCQ140KAVEA/RQ140MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Không Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 47.800BTU
- Công suất sưởi: 54.600BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 24.200BTU (FCQ71KAVEA/RQ71MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 24.200BTU (FCQ71KAVEA/RQ71MV1) Điều Khiển Dây (BRC1C61+BYCP125K-W18)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 1 Chiều 34.100BTU (FCF100CVM/RZA100BV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC7M634F+BYCQ125EAF)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 1 Chiều 34.100BTU (FCF100CVM/RZA100BV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 1 Chiều 24.200BTU (FCF71CVM/RZA71BV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC7M634F+BYCQ125EAF)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FCQ60KAVEA/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)

39.100.000 đ
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 20.500BTU
- Công suất sưởi: 23.900BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 34.100BTU (FCQ100KAVEA/RZQ100LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)

46.350.000 đ
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 34.100BTU
- Công suất sưởi: 38.200BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 42.600BTU (FCQ125KAVEA/RZQ125LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)

50.400.000 đ
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 42.600BTU
- Công suất sưởi: 47.800BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 42.600BTU (FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)

51.700.000 đ
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 42.600BTU
- Công suất sưởi: 47.800BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 46.400BTU (FCQ140KAVEA/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+ BYCP125K-W18)

54.700.000 đ
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 46.400BTU
- Công suất sưởi: 54.600BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 46.400BTU (FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+ BYCP125K-W18)

56.000.000 đ
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 46.400BTU
- Công suất sưởi: 54.600BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 18.000BTU (FCNQ18MV1/RNQ18MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)

24.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 21.000BTU (FCNQ21MV1/RNQ21MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)

28.600.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410a
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 21.000
- Hướng thổi: Đa hướng thổi

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 26.000BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)

31.350.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410a
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 26.000
- Hướng thổi: Đa hướng thổi

Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/ RNQ30MY1) Điều khiển không dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)

32.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 30.000

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 36.000BTU (FCNQ36MV1/RNQ36MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)

36.800.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410a
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 36.000
- Hướng thổi: Đa hướng thổi

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 1 Chiều 42.600BTU (FCNQ42MV1/RNQ42MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18)

40.100.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410a
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 42.600
- Hướng thổi: Đa hướng thổi

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 34.100BTU (FCQ100KAVEA/RQ100MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)

41.500.000 đ
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Không Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 34.100BTU
- Công suất sưởi: 38.200BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 42.700BTU (FCQ125KAVEA/RQ125MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)

48.300.000 đ
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Không Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 42.700BTU
- Công suất sưởi: 47.800BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 47.800BTU (FCQ140KAVEA/RQ140MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)

51.700.000 đ
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tính năng: Không Inverter
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Công suất lạnh: 47.800BTU
- Công suất sưởi: 54.600BTU
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Hướng thổi: Đa hướng thổi
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 24.200BTU (FCQ71KAVEA/RQ71MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18)

35.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin 2 Chiều 24.200BTU (FCQ71KAVEA/RQ71MV1) Điều Khiển Dây (BRC1C61+BYCP125K-W18)

34.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 1 Chiều 34.100BTU (FCF100CVM/RZA100BV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC7M634F+BYCQ125EAF)

45.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 1 Chiều 34.100BTU (FCF100CVM/RZA100BV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF)

44.750.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều Hòa Cassette Âm Trần Daikin Inverter 1 Chiều 24.200BTU (FCF71CVM/RZA71BV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC7M634F+BYCQ125EAF)

39.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: Âm trần 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7