Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 17.000 BTU (FHQ50DAVMA/RZQS50AV1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 20.500 BTU (FHQ60DAVMA/RZQS60AV1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều inverter 24.200BTU (FHQ71DAVMA/RZQ71LV) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 31.400 BTU (FHQ100DAVMA/RZQ100LV1) Điều khiển dây (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 31.400
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 31.400 BTU (FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 31.400
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FHQ125DAVMA/RZQ125LV1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 45.000 BTU (FHQ140DAVMA/RZQ140LV1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 45.000
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 45.000 BTU (FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 45.000
Điều hòa Áp trần Daikin 1 Chiều 42.700BTU (FHQ125DAVMA/RZR125MVM)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
Điều hòa Áp trần Daikin 1 Chiều 42.600BTU (FHQ125DAVMA/RZR125MYM)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
Điều hòa Áp trần Daikin 1 Chiều 47.800BTU (FHQ140DAVMA/RZR140MVM)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
Điều hòa Áp trần Daikin 1 Chiều 47.800BTU (FHQ140DAVMA/RZR140MYM)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
Điều hòa Áp trần Daikin 1 chiều 36,000BTU (FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V) điều khiển không dây BRC7NU66
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 36.000
Điều hòa Áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU (FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V) điều khiển có dây BRC1NU61
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 36.000
Điều hòa Áp trần Daikin 1 chiều 42.000BTU (FHNQ42MV1V/RNQ42MY1) điều khiển không có dây BRC7NU66
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.000BTU
Điều hòa Áp trần Daikin 1 chiều 48.000BTU (FHNQ48MV1V/RNQ48MY1) điều khiển không dây BRC7NU66
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 48.000BTU
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 34.100BTU (FHQ100DAVMA/RQ100MY1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700BTU (FHQ125DAVMA/RQ125MY1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 47.800BTU (FHQ140DAVMA/RQ140MY1) Điều khiển dây (BRC1C61)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 45.000 BTU (FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A) Điều khiển dây (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 45.000
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 45.000 BTU (FHQ140DAVMA/RZQ140LV1) Điều khiển dây (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 45.000
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A) Điều khiển dây (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FHQ125DAVMA/RZQ125LV1) Điều khiển dây (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 31.400 BTU (FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A) Điều khiển dây (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 31.400
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 31.400 BTU (FHQ100DAVMA/RZQ100LV1) Điều khiển dây (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 31.400
Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều inverter 24.200BTU (FHQ71DAVMA/RZQ71LV) Điều khiển dây (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 17.000 BTU (FHQ50DAVMA/RZQS50AV1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

30.450.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 20.500 BTU (FHQ60DAVMA/RZQS60AV1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

37.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều inverter 24.200BTU (FHQ71DAVMA/RZQ71LV) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

38.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 31.400 BTU (FHQ100DAVMA/RZQ100LV1) Điều khiển dây (BRC1E63)

43.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 31.400

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 31.400 BTU (FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

45.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 31.400

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FHQ125DAVMA/RZQ125LV1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

47.750.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

49.050.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 45.000 BTU (FHQ140DAVMA/RZQ140LV1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

51.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 45.000

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 45.000 BTU (FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

52.950.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 45.000

Điều hòa Áp trần Daikin 1 Chiều 42.700BTU (FHQ125DAVMA/RZR125MVM)

42.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều hòa Áp trần Daikin 1 Chiều 42.600BTU (FHQ125DAVMA/RZR125MYM)

44.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều hòa Áp trần Daikin 1 Chiều 47.800BTU (FHQ140DAVMA/RZR140MVM)

45.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800

Điều hòa Áp trần Daikin 1 Chiều 47.800BTU (FHQ140DAVMA/RZR140MYM)

48.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800

Điều hòa Áp trần Daikin 1 chiều 36,000BTU (FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V) điều khiển không dây BRC7NU66

30.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 36.000

Điều hòa Áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU (FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V) điều khiển có dây BRC1NU61

30.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 36.000

Điều hòa Áp trần Daikin 1 chiều 42.000BTU (FHNQ42MV1V/RNQ42MY1) điều khiển không có dây BRC7NU66

33.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.000BTU

Điều hòa Áp trần Daikin 1 chiều 48.000BTU (FHNQ48MV1V/RNQ48MY1) điều khiển không dây BRC7NU66

36.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 48.000BTU

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 34.100BTU (FHQ100DAVMA/RQ100MY1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

39.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700BTU (FHQ125DAVMA/RQ125MY1) Điều khiển không dây (BRC7GA53)

45.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 47.800BTU (FHQ140DAVMA/RQ140MY1) Điều khiển dây (BRC1C61)

47.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 45.000 BTU (FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A) Điều khiển dây (BRC1E63)

52.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 45.000

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 45.000 BTU (FHQ140DAVMA/RZQ140LV1) Điều khiển dây (BRC1E63)

50.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 45.000

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A) Điều khiển dây (BRC1E63)

48.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FHQ125DAVMA/RZQ125LV1) Điều khiển dây (BRC1E63)

46.950.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 31.400 BTU (FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A) Điều khiển dây (BRC1E63)

44.200.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 31.400

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều 31.400 BTU (FHQ100DAVMA/RZQ100LV1) Điều khiển dây (BRC1E63)

43.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 31.400

Điều hòa Áp trần Daikin 2 Chiều inverter 24.200BTU (FHQ71DAVMA/RZQ71LV) Điều khiển dây (BRC1E63)

37.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
  1. 1
  2. 2
  3. 3