Bộ chuyển đổi tín hiệu (SC-BIKN-E)
- Kiểu: Bộ chuyển đổi tín hiệu
- Mã sản phẩm: SC-BIKN-E
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
Điều khiển có dây (RC-E5)
- Kiểu: Điều khiển có dây
- Mã sản phẩm: RC-E5
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
Điều khiển không dây (RCN-E1R)
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDEN)
- Mã sản phẩm: RCN-E1R
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
Điều khiển không dây (RCN-KIT4-E2)
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDUM) (FDU) (FDF)
- Mã sản phẩm: RCN-KIT4-E2
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
Điều khiển không dây (RCN-TC-24W-E2)
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDTC)
- Mã sản phẩm: RCN-TC-24W-E2
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
Điều khiển không dây (RCN-T-5AW-E2)
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDT**VG)
- Mã sản phẩm: RCN-T-5AW-E2
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy
Điều khiển không dây (RCN-T-36W-E)
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDT**VF)
- Mã sản phẩm: RCN-T-36W-E
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy

Bộ chuyển đổi tín hiệu (SC-BIKN-E)

Giá: Liên hệ
- Kiểu: Bộ chuyển đổi tín hiệu
- Mã sản phẩm: SC-BIKN-E
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều khiển có dây (RC-E5)

Giá: Liên hệ
- Kiểu: Điều khiển có dây
- Mã sản phẩm: RC-E5
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều khiển không dây (RCN-E1R)

Giá: Liên hệ
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDEN)
- Mã sản phẩm: RCN-E1R
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều khiển không dây (RCN-KIT4-E2)

Giá: Liên hệ
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDUM) (FDU) (FDF)
- Mã sản phẩm: RCN-KIT4-E2
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều khiển không dây (RCN-TC-24W-E2)

Giá: Liên hệ
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDTC)
- Mã sản phẩm: RCN-TC-24W-E2
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều khiển không dây (RCN-T-5AW-E2)

Giá: Liên hệ
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDT**VG)
- Mã sản phẩm: RCN-T-5AW-E2
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều khiển không dây (RCN-T-36W-E)

Giá: Liên hệ
- Kiểu: Điều khiển không dây (FDT**VF)
- Mã sản phẩm: RCN-T-36W-E
- Sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng cho: Điều hòa Mitsubishi Heavy